Telefon 060/3203204
Viber +381 (0)60 320 320 4
+381 (0)60 320 320 4

Schumann Resonance

Šumanov Generator

Šumanova Rezonanca

Šumanova rezonanca (rezonance) predstavljaju skup frekvencija koje se nalaze u samom vrhu spektra ekstremno niskih elektromagnetnih frekvencija u Zemljinom elektromagnetnom polju. Šumanove rezonance su globalne elektromagnetne rezonance, pobudjene od strane električnog pražnjenja munja u šupljini koja se nalazi izmedju površine Zemlje i jonosfere. Šumanove Rezonance imaju više tzv. harmonika od kojih je osnovni 7,83 Hz.

Zaštita od zračenja

Zaštita od zračenja  je u današnje doba veoma značajan segment društvene i individualne odgovornosti. Svest o potencijalnom narušavanju zdravlja usled prekomerne izloženosti elektromagnetnim zračenjima, treba da bude prisutna u što većoj meri.

Lewis Hainsworth

Lewis Hainsworth je jedan od utemeljivača u polju izučavanja uticaja Šumanove Rezonance (ŠR) na ljudksu fiziologiju. Hainsworth je utvrdio da se Šumanova rezonantna frekvencija menja sa promenama u jonosferi. Svetlosna treperenja i zvučni signali u opsegu od 3 – 30 Hz imaju biološke efekte. više…

Šumanove rezonance su spektar ULF/ELF radio signala koje generišu tropske oluje sa grmljavinom, koje zrače širom sveta brzinom svetlosti, kanalisane unutar rezonantne šupljine nastale izmedju najnižih slojeva jonosfere  i zemljine površine.

Šumanove rezonance se takodje mogu definisati kao elektromagnetne rezonancije ili sopstvene frekvencije, koje nastaju kroz oscilacije u omotaču šupljine.

šumanova rezonanca

Šumanove rezonance imaju veliki uticaj na proizvodnju melatonina i serotonina u ljudskom organizmu.
Poznato je da manjak melatonina menja krvni pritisak i rad srca sa kardiovaskularnim i kardiopulmonalnim posledicama.
Manjak serotonina izaziva napade panike, promene u spavanju i apetitu, hroničnu bol, loše pamćenje, glavobolje, probleme sa varenjem, razdražljivost, a takodje je veoma bitan za održavanje i podizanje imuniteta.

O uticaju Šumanovih Frekvencija na ljudski organizam možete pogledati na: https://researcharchive.lincoln.ac.nz/server/api/core/bitstreams/2158a8d6-1abb-4677-9ec2-5410cb3d7683/content

Revitalizacija organizma

Nesumnjiva je činjenica da se revitalizacioni procesi u ljudskom organizmu stimulišu i ubrzavaju kada se nalaze u zoni uticaja frekvencija Šumanove Rezonance i to  posebno osnovnog harmonika  7,83 Hz. Isto tako je poznato da smo danas preplavljeni raznim mikrotalasnim zračenjima koja ometaju blagotvorna dejstva uticaja prirodnih Šumanovih rezonancija. Stoga je od vitalne važnosti za optimalno funkcionisanje našeg organizma da makar povremeno budemo izloženi frekvenciji od 7,83Hz pod čijim dejstvom u današnje vreme (ako nemamo u svom okruženju generator takve frekvencije) možemo biti jedino u prirodi, odnosno u okruženju gde ova frekvencija nije potisnuta EM zračenjima raznih elektronskih aparata. Postoje mnoga istraživanja koja potvrdjuju blagorodan uticaj Šumanove Rezonance 7,83 Hz pa i ostalih kanonika.

relax

Šta se dešava kada u našem okruženju nema Šumanove Rezonance?

Milionima godina unazad, planeta Zemlja  i njeni stanovnici su živeli u okruženju koje nije bilo narušeno od strane raznih veštačkih elektromagnetnih polja, tako da su prirodne frekvencije uvek bile dostupne svim živim organizmima. U poslednjih nekoliko decenija, čovečanstvo je ušlo u doba intenzivnog tehnološkog razvoja koje se uglavnom bazira na potrošnji elektriciteta, odnosno stvaranja mnogobrojnih veštačkih elektromagnetnih polja.
U takvim okolnostima, došlo je do narušavanja prirodnog elektromagnetizma Zemljine sfere, pa su živi organizmi –  posebno ljudska vrsta, većim delom lišeni uticaja prirodnih frekvencija neophodnih za održavanje, razvoj i revitalizaciju bioloških ćelija.
Kao što će primeri koji slede ukazati na neophodnost prisustva Šumanovih Frekvencija u našem okruženju, tako se i vremenom, u naučnom smislu, utvrdila činjenica o značaju prisustva i održivosti prirodnih Zemljinih frekvencija, pa je u poslednjim decenijama vršeno mnogo eksperimenata na tu temu. Generalno, iako se mora reći da je ova tema i dalje dobrano neistražena i da se već sa velikom sigurnošću može tvrditi da će se tek utvrditi još veći značaj uticaja Zemljinih vitalnih frekvencija (7,83Hz, 14,3Hz, 20,8Hz….itd.), mogu se nedvosmisleno izvući tri zaključka: 

priroda i šumanova rezonanca

Utvrdjeno je da Šumanove Frekvencije ni pod kakvim uslovima ne mogu biti štetne za ljudski organizam niti na bilo koji način ugrožavati ljudsko zdravlje.

Nepobitna je činjenica da Šumanove Frekvencije stimulativno utiču na razvoj i vitalnost bioloških ćelija, samim time i na ljudski organizam.
Isto tako, nedostatak prisustva Šumanovih Frekvencija u neposrednom okruženju, gotovo sigurno dovodi do raznih poremećaja u funkcionalnosti ljudskog organizma.

Veliki broj eksperimenata je pokazao da uticaj Šumanovih Frekvencija na žive organizme, je posebno od velike važnosti kada se ovi nalaze u neprirodnim uslovima koji ugrožavaju njihovu normalnu funkcionalnost.
Videćete u jednom od narednih primera kako to u praksi može da izgleda.
Ovde treba napomenuti da smo mi praktično non stop u okruženju koje nam ugrožava normalnu biološku aktivnost, pre svega zbog mnoštva elektromagnetnih talasa koji su produkt tehnološkog razvoja.

clouds-2517653_640
Kada je već utvrdjena pretpostavka da je Šumanova Rezonanca itekako važna za pravilno funkcionisanje ljudskog organizma, razmatrali su se načini kako da se takva pretpostavka i eksperimentalno utvrdi.

 Izvan magnetnog polja Zemlje u dužem vremenskom periodu, rani kosmonauti su zbog nedostatka dejstva Šumanove Rezonance u neposrednom okruženju,  gubili i do 80%  gustine koštane mase. Naučnik, Michael Persinger je razvio Schumann talas generatore (7,83 Hz), specijalizovane za svemirske letove koji imaju sposobnost da kontinuirano emituju SR talase i tako je prevazidjen ovaj neželjeni efekat. Šumanova rezonanca je omogućila normalno funkcionisanje ljudskog organizma. Već više decenija svi svemirski letovi su nezamislivi bez Šumanovog generatora.

Jedan od najpoznatijih eksperimenata tog tipa je izveo nemački naučnik E. Jacobi na univerzitetu u Dizeldorfu. Tokom eksperimenta, dobrovoljci – studenti su boravili četiri dana u specijalno izolovanoj prostoriji u koju nisu mogli dopreti nikakvi spoljni elektromagnetni talasi. Studenti su tokom eksperimenta počeli da imaju učestale glavobolje i ispoljavali sve više emocionalnih poremećaja i mentalnih problema. Kada su poslednjeg dana bili izloženi zračenju frekvencije 7,83 Hz , svi navedeni simptomi su nakon kratkog vremena nestali.
Sličan eksperiment je ponovio i 2011. naučnik Luc Montagnier i dobio gotovo istovetne rezultate. On je utvrdio da DNK sekvence komuniciraju jedna sa drugom putem elektromagnetnih talasa od kojih je najbitnija frekvencija 7,83Hz, te nedostatak prisustva ove frekvence smanjuje nivo kvaliteta komunikacije DNK sekvenci što uzrokuje razne mentalne i telesne tegobe.

Smatra se da su magnetna polja ekstremno niske frekvencije sposobna da moduliraju otpornost biljaka na štetne faktore, posebno na sušu. Magnetna polja u ovom frekventnom opsegu javljaju se u prirodi u vezi sa takozvanim Šumanovim rezonancijama, pobuđenim pražnjenjima groma u šupljini Zemlja–jonosfera. Cilj ovog rada bio je da se identifikuje uticaj magnetnog polja frekvencije 14,3 Hz (što odgovara drugom Šumanovom harmoniku) na transpiraciju i fotosintezu biljaka pšenice pod uticajem suše. Tokom intenziviranja suše određivani su aktivnost procesa fotosinteze, indeks vodenog stresa useva, relativni sadržaj vode i površina lista. Na kraju ogleda, 12. dana suše, merena je dužina, sveža i suva masa izdanaka pšenice. Dobijeni rezultati ukazuju na zaštitno dejstvo magnetnog polja na biljke u nepovoljnim uslovima suše; magnetno polje je nekoliko dana odlagalo razvoj štetnih promena u procesima transpiracije i fotosinteze. Istovremeno, u odsustvu stresora (suše), efekat elektromagnetnog polja nije detektovan, osim smanjenja relativne transpiracije. U povoljnim uslovima bilo je samo minimalnih modifikacija fotosintetskih procesa i transpiracije magnetnim poljem.

NASA kontinuirano izučava i testira Šumanove Rezonance

Već smo napomenuli da već dugo u svim svemirskim letilicama postoji ugradjen generator 7,83Hz kako astronauti ne bi doživeli kolaps gustine koštane mase. Naravno, to nije jedini problem koji se javlja usled nedostatka Šumanovih Frekvencija. U tu svrhu se pronalaze rešenja za druge biološke frustracije koje doživljavaju organizmi astronauta zbog nedostatka Šumanovih Frekvencija.

Mnoge studije koje su radjene u ovu svrhu, su radjene sa ciljem da se razvije uređaj sa impulsnim elektromagnetnim poljem za upotrebu kao neinvazivna protivmera za poboljšanje zadržavanja kostiju, sprečavanje ili ublažavanje atrofije mišića i povećanje prirodnog procesa zarastanja/regeneracije za astronaute izložene dugom trajanju u svemiru. Ovo istraživanje je bilo značajan doprinos omogućavanju ljudima da žive i rade bezbedno u svemiru i posebno je relevantno za projektovana istraživanja svemira. Na Zemlji, ovaj uredjaj bi mogao da bude koristan u lečenju različitih bolesti mišića, atrofije mišića povezanih sa uzrastom i rakom, osteoporoze i drugih bolesti kostiju, kao i poremećaju funkcionisanja imunosistema i ublažavanju i otklanjanju stresa.

Jedan od takvih uredjaja je registrovan i patentiran 2002. godine pod brojem – US Patent, 6,485,963, B1  

Potaknuti ovakvim i sličnim istraživanjima i studijama, drugi proizvodjači su sada dizajnirali slične generatore koji proizvode impulsna ELF (7,83 Hz) magnetna polja. Pojedinci ih koriste za unapredjenje zdravlja, protivtežu potencijalno štetnom elektrosmogu, kao antidepresiv ili podrška imunitetu.

U tu grupu spada i naš Šumanov Generator 7,83Hz (model SCHG-1) kreiran i proizveden u Srbiji.

Poručite Šumanov Generator - 22.000 rsd

Pouzdan, sa stabilnom frekvencijom 7,83Hz. Dejstvo širenja elektromagnetnog polja frekvencije 7,83Hz je minimum 7 metara u poluprečniku što znači da zahvata prostor oko 50m/2. Jednostavan za upotrebu. Može da bude u funkciji 24h non stop 365 dana u godini. Napajanje se vrši pomoću adaptera koji se uključi u standardni utikač za struju. Adapter dobijate uz uredjaj i uračunat je u cenu uredjaja.
Uverenje o funkcionalnosti izdato od strane Fakulteta tehničkih nauka, Laboratorija za metrologiju - Novi Sad

Poručite
šumanov generator
šumanova rezonanca

Šta je važno znati ako želite razumeti značaj Šumanovih Frekvencija

Svet frekvencija, elektromagnetnih talasa, elektomagnetnih polja i njihovo dejstvo na ljudski organizam i okruženje i pored velikog broja saznanja koja današnja nauka ima, je i dalje poprilična enigma za samu nauku a samim time i za običnog čiveka. Iz tog razloga, naveli smo nekoliko važnih stvari koje je potrebno imati na umu da bi ovaj vrlo kompleksan svet lakše razumeli.

Šumanova Rezonanca 7.83 Hz je indentična sa osnovnom frekvencijom moždanih talasa ljudi. Naučnim istraživanjima je dokazano da je ova frekvencija, odnosno njeno prisustvo u okruženju kojem boravimo,  jedan od suštinskih uslova potrebnih za dobro fizičko i psihičko zdravlje.

Ako organizam nije pod stresom,  elektromagnetni talasi  iz našeg okruženja  ne mogu u većoj meri da utiču na normalno funkcionisanje bioloških ćelija. Utvrdjeno je da su frekvencije  od 3-25 Hz izuzetno značajne za fiziološke funkcije bioloških ćelija.

Ako u našem neposrednom okruženju postoji Šumanova rezonanca, bez obzira na ostale elektromagnetne uticaje, naš organizam će imati sposobnost da maksimalno aktivira sopstvene resurse kako ti drugi uticaji ne bi imali štetna dejstva.

Promene u ćelijama i njihova disfunkcija se očitavaju kao nedostatak energije  usled energetske blokade i nemogućnosti uspostavljanja pravilnih elektromagmetnih (EM) polja i razmene informacija putem EM talasa.

Poremećaj u radu organa se manifestuje i promenom frekvencije ćelija, što u najmanju ruku ukazuje na važnu povezanost izmedju zračenja, odnosno značaj uticaja elektromagnetnih talasa i normalnog funkcionisanja bioloških ćelija.

Savremena kvantna biohemija i kvantna fizika su došle do saznanja da svi oblici naših mentalnih aktivnosti takodje imaju karakter EM talasa. Sva naša osećanja, misli i htenja funkcionišu na sasvim odredjenim frekvencijama.

Što je organizam više pod stresom, to su uticaj i prisustvo Šumanovih Frekvencija od većeg značaja.
Videli smo očigledan primer prethodno rečenog u primeru uticaja Šumanove Frekvencije na biljke.

Šumanove Frekvencije utiču na sve, od funkcije mozga i cirkadijalnog ritma do misaonih obrazaca i pravilnog otkucaja srca.

See Our Work

Latest Projects

Usled uticaja raznih elektromagnetnih polja koja stvaraju električni uredjaji oko nas, prisutnost Šumanove rezonance je ili drastično smanjena ili je uopšte nema. Ovakve okolnosti doprinose da se osećamo više umorno nego što bi to bilo uobičajeno, češće smo podložni prehladama i raznim oboljenjima, a naročito nam je ugrožena radna sposobnost. Isto tako, nedostatak ove tako važne frekvencije u našem okruženju se često manifestuje opadanjem fokusa pažnje, nemogućnošću da saslušamo sagovornika i često dovodi do blažih ili čak i težih oblika mentalnih poremećaja(opisano u eksperimentu dr. Jacobi-ja). Stoga je veoma korisno imati u svom okruženju uredjaj koji bi generisao Šumanovu rezonancu i tako imati zamenu za životno okruženje koje bi imali u prirodnim uslovima. Na taj način ćemo omogućiti bržu, temeljniju i celovitiju regeneraciju i revitalizaciju našeg organizma.

Kako da sebi i svojim ukućanima obezbedimo stalno prisustvo Šumanove Rezonance?

Nesporno je da prisustvo Šumanove Rezonance u našem okruženju u velikoj meri doprinosi kvalitetu života. Iz tog razloga preporučujemo da svojoj porodici i sebi, ili svom radnom okruženju u svojoj kompaniji, obezbedite privilegiju prisustva Šumanove Rezonance u prostorijama u kojima provodite većinu vremena u toku dana.

Šumanov Generator 7,83Hz 22.000 rsd

poručite ovde
frekvencije moždanih talasa
alfa talasi
Alfa Talasi
ALFA talasi su prisutni za vreme lakog meditativnog stanja, potpunog opuštanja i stanja hobi „posvećenosti“, odnosno za vreme kreativnih procesa koji ne iziskuju nužnost intelektualno-vremenskih okvira.
teta talasi
Teta Talasi
TETA talasi su prisutni za vreme sna i dubokog meditativnog stanja. U toku intenzivne dominacije teta talasa, naša čula su duboko povučena i oni koji mogu u takvom stanju da održe budnost, otvara im se potpuno drugačija percepcija stvarnosti.
beta talasi
Beta Talasi
BETA talasi su prisutni u toku svakodnevnih aktivnosti. Karakteristični su za stanje povišenje pažnje, visoke koncentracije i dominantni su za vreme budnog stanja.
alfa talasi
Gama Talasi
GAMA talasi su dominantni u situacijama kada je neophodno visoko intelektualno naprezanje. Isto tako, gama talasi dominiraju u stanjima intenzivnog stresa, straha, panike ili besa.
delta talasi
Delta Talasi
DELTA talasi su moždani talasi najniže frekvencije i najveće amplitude. Kod odraslih osoba se javljaju za vreme dubokog sna, dok su kod beba uobičajeno prisutni.
Ne morate naše tvrdnje - pogledajte
Šta kažu korisnici Šumanovog generatora
Vesna Janković Pejzažni arhitekta

Imam veoma odgovorno radno mesto i dosta naporan posao. U poslednjih godinu dana, posebno u prethodna tri meseca, osećala sam se veoma iscrpljeno. Pokušala sam sa raznim energeticima i dodacima za ishranu i ne mogu reći da nisam imala kratkoročne benefiti od njih, ali generalno mi se stanje nije popravljalo. Naišla sam slučajno na članak u kojem se objašnjava uticaj i značaj Šumanove rezonance. Nisam mogla da odolim, jer zaista nisam osoba koja je naviknuta da zbog zamora ne može da postiže ono što želi, te sam rešila da kupim Šumanov rezonator. Nosim ga ponekad čak i na posao jer mi je već posle par dana postalo jasno da je iscrpljenost jednostavno preko noći nestala. Nemam šta da dodam osim – investicija mi se veoma brzo i višestruko isplatila.

Call Now Button